De Maassluise familietak

INLEIDING Alle nog levende familie’s Boudestein stammen af van ene Cornelis Pietersz, die in de 16e eeuw in Loosduinen woonde. Hij is geboren omtrent 1527 en overleed ergens (kort) na 1584. Van beroep was hij kleermaker; hij wordt in alle archiefbronnen Cornelis Pietersz. snijder genoemd. Zijn zoon Jacob, die ondermeer herbergier in ‘s-Gravenzande was, wordt in 1607 voor het eerst ‘ Boutesteijn’  genoemd. De 3 kleinkinderen van deze herbergier zijn de stamvaders van de 3 takken: Maassluise tak, Gouderakse tak en Moordrechtse tak. Hieronder volgt de Maassluise tak, de oudste tak van de familie.  Hieronder volgt het overzicht van de Maassluise tak. Vanwege privacy worden nog levende familieleden slechts summier weergegeven, met alleen hun naam. V.  Pieter Rochusz. Boutesteijn, Mr. metselaar te ‘s-Gra­ven­zande, overl. vóór 3 okt. 1700, tr. 1e Overschie 19 mei1652 Maartje Jansdr. (j.d. in de Banket­straat te Rotter­dam), overl. 21 maart 1682, begr. ‘s-Gravenzande; tr. 2de ald. 27 febr. 1684 Maartje Huy­bregtse van Rijn, overl. vóór 3 okt. 1700, wed. van Teunis Pieters de Bruyn (van Bruynswijk). Uit het eerste huwelijk: 1.         Rochus, volgt VI VI.      RochusPietersz. van Boutesteijn, ged. ‘s-Gravenzande 17 jan. 1655 (get. de vaderen Leentge Ariensdr.), mr. metselaar te Vlaardingen (1709), burger ald. op 1 mei1683, overl. (begr. Vlaardingen in oktober) 1713, tr. Pijnacker 17 juli 1681 Lijsbeth Daemsdr. van Vreeswijk, ged.Pijnacker 31 juli 1652 (get. Adriaan Cornelisz. en Jaapje Cornelis), overl.(begr. Vlaardingen in decem­ber) 1717, dr. van Daem Jansz. van Vreeswijk enGeertge Claesdr. 25 juli 1691 (not.arch Schiedam 768, f 1107): Aert Pietersz Moll, te Schiedam geeft procuratie aan Abraham de Rijck, procureur te Vlaardingen, met betrekking tot Rochus Pietersz Boudesteijn wonend te Vlaardingen, mr. metselaar Uit dit huwelijk: 1.          Maartje Boutesteijn, ged. Vlaardingen 21 nov. 1683, tr. 1e Vlaardingen 1 nov. 1711 Engel Arentsz. Omme­ring, ged.Vlaardingen 2 sept. 1682, overl. Vlaardingen in nov. 1724, zn van Arijen Engelsz en Ermpje Pietersdr.; zij tr. 2e Vlaardingen 8 jan. 1730 Andries van Leiden. 2.         Daem Rochusz, volgt VII. 3.         Geertruid Boutesteijn, ged. Vlaardingen 19 april 1690, tr. ald. 17 febr. 1715 Claes Jansse van den Broek; hij hertr. mogelijk Anna Maria de Wilde en laat op 23 febr. 1723 te Crooswijk een zoonPieter dopen. VII.     Daem Rochusz. Boutesteijn, geb. Vlaardingen, slagersknecht (1727), begr. ald. in no­vem­ber 1728, tr. Vlaardin­gen 8 febr. 1705 Maartje Pie­terse Penning, ged. Vlaardingen 1 dec. 1683 (get.Neeltje Jacobs, Ariaantje Bouwens en Dirkc Cornelisse), begr. Vlaardingen infebruari 1728, dr. van Pieter Cornelisz Penning en Aegje Jacobsdr Bogaert. 18 febr. 1727 (Vlaardingen, not. arch. Not. Michiel de Vooght akte 26-86): Attestatie door Pieter van Adrichem, slager, en Daem Rochusz. Boudesteijn, slagersknecht, beiden te Vlaardingen.  etc. weesboek 1726-1749 (OAV inv nr 279, f 31v): echtpaar Daem Rochusz Boudesteijn en echtgenote Maartje Pieters worden vermeld. Uit dit huwelijk o.m.: 1.         Pieter, volgt VIII. 2.         Neeltje Boutesteijn, ged. Vlaardingen 24 febr. 1712, mogelijk begr. Maassluis 16 dec. 1795,  tr. (zij wonend Prinsenkade, hij De Weg) Maassluis 24 april 1735 Aart van der Kuijn, ged. Maassluis 6 nov. 1707, zn van Jan Cornelisz. van der Kuijn en Cornelia Littel 3.         Leijsbeth Boutesteijn, ged. Vlaardingen 2 febr. 1716, tr. ald. 4 juni 1741 Maarten Ariense van Oos­ten. 1 dec. 1745 (Vlaardingen, not.arch. akte 37-1014, notaris Michiel de Vooght):Pieter van Oosten te Vlaardingen en Maarten van Oosten, man of wedr? van Lijsje Dame Boudestijn. Getuigen Jan de Vooght en Pieter de Vooght. 10.       Ariaantje Boutesteijn, ged. Vlaardingen 11 okt. 1719, begr. ald. in juni 1788, tr.ald. 14 mei 1747 Claas Hen­drikse Boon,zn van Hendrik Stoffels Boon en Annetje Claesdr van Letten. 28 maart 1748 (GA Vlaardingen, not.arch. akte 40-15) Testament Ariaantje Dame Boudesteyn 11.       Rochus Boutesteijn, ged. Vlaardingen 6 febr. 1721. VIII. Pieter Daemse Boutesteijn, ged. Vlaardingen 1 juni 1705, begr. Maassluis, tr. Maassluis 28 sept. 1727 Trijntge van Rossen, ged. Maassluis 3 juli 1701, dr. van Jan Dirksz. van Rossen en Jannetje Abrahamse van Vin. 28 maart 1748 (Vlaardingen, not.arch. akte 40-15, Michiel de Vooght): Claes Hendriksz Boon, echtg. of wedr. van Ariaantje Dame Boudesteijn, won. te Vlaardingen. Voogden worden Hendrik Stoffelsz Boon en Pieter Dame Boudesteijn. Get. Johannes Wijnen en Pieter Heckenhoek van der Schalk. Uit dit huwelijk: 1. Maertje Boutesteijn, ged. Maassluis 30 juni 1728, begr. ald. 27 maart 1801, tr. Maassluis 23 nov. 1755 Bastiaan van Crimpen, ged. Maassluis 24 febr. 1732, begr. Maassluis 17 okt. 1800, zn vanCornelis Bastiaansz van Crimpen en Ermpje Arentsdr. Kouwen­hoven. Zij wonen aan de Korte Boonestraat (1755) 2. Jan Boutesteijn, (1730), volgt IXa. 3. Cornelis, volgt IXa. 4. Arent Boutesteijn, ged. Maassluis 22 nov. 1733, begr. ald. 21 okt. 1783. 5. Jannetje Boutesteijn, ged. Maassluis 15 nov. 1739, tr. ald. 24 nov. 1776 Pieter de Wijzer. IXa. Jan Boutesteijn, ged. Maassluis 24 febr. 1730, stuurman (1767), begr. ald. 30 jan. 1769, tr. ald. 12 dec. 1756 Barbara Gerritse Krul, ged. Maassluis 24 april 1733, onderwijzeres, overl. Maassluis 25 okt. 1813, dr. van Gerrit Krul en Elisabeth Brasser; zij hertr. Jacob van der Spek. Barbara woont als weduwe in de Sandelijnstraat (1756, 1812, 1813). Uit dit huwelijk: 1. Pieter Boutesteijn (1761), volgt Xa. 2. Elizabeth Boutesteijn, ged. Maassluis17 juni 1764, begr. ald. 29 aug. 1771. 3. Treijntje Boutesteijn, ged. Maassluis21 aug. 1767, begr. ald. 11 april 1788. Xa. Pieter Boutesteijn, ged. Maassluis 11 maart 1761, zee­man, overl. Maassluis 25 mei 1826, tr. ald. 18 juli 1790 Annetje Wuijster, geb. Maassluis 1767, overl. ald. 22 okt. 1827, dr. van Kornelis Wuijster, zeeman, en Maartje Bravers­wijk. 1791:  Pieter en Annetje maken hun testament (Maassluis ONA 5584, nr 11) Pieter woonde in de Sandelijnstraat (1790) Uit dit huwelijk o.m.: 1. Jan, volgt XI. 2. Barbara Boutesteijn, geb. Maassluis 8sept. 1795, overl. ald. 6 aug. 1849, tr. ald. 27 juli 1815 Bou­dewijn van Doorn, geb. Capelle aa. den IJssel 16 juni 1797, zeeman, overl. Maassluis 20 mei 1845, zn. van Cornelis van Doorn en NeeltjeHoek. XI. Jan  Boudestein, geb. Maassluis 25 maart 1792, zeeman (1816-1834), overl. Rotter­dam 14 nov. 1866, tr. Maassluis 12 juni 1816 Adria­na van Bladeren, geb. Vlaardingen 1789, overl. Rotterdam 11 aug. 1881, dr. van Frans van Blade­ren en Megteltje Visser. 1857: NNA Rotterdam 911, dd 18 sept. 1857: testamenten van Jan Boutestein, mangelaar, en Adriana van Bladeren, wonend op de Schiedamsedijk, wijk3, nr 111. Uit dit huwelijk o.m.: 1. Annetje Boudestein, geb. Maassluis 26april 1817, overl. Rotterdam 22 dec. 1874, tr. Rotterdam 23 okt. 1839 Anthonie den Held, geb. Rotter­dam 6dec. 1814, tim­merman, overl. Rotterdam 6 aug. 1894, zn. van David den Held,tuinder, en Adriana Hamwijk. 2. Magteltje Boutesteijn, geb. Maassluis 5sept. 1819, overl. Rotterdam 23 maart 1872, tr. ald. 3 mei 1854 Corne­lis Goed­koop, geb. Rotterdam 10jan. 1821, schilder, overl. ald. 20 febr. 1876, zn. van Dirk Goedkoop, sjouwer, en Eliza­beth Ruybroek en weduw­naar van Clasina Brandenburg. 3. Petronella Boudestein, geb. Maassluis10 okt. 1822, dienst­bode, overl. Rotter­dam 21 nov. 1908, tr. ald. 7 aug. 1850 Hartman Kempers, geb. Rotterdam 28okt. 1821, koopman, overl. ald. 1 febr. 1881, zn. van Philippus Kempers en Hartina Meer. 5. Jan, volgt XII. 6. Fransijntje Boudestein, geb. Rotterdam2 april 1834, overl. ald. 1 dec. 1884, tr. ald. 25 febr. 1857 Pieter Warnaar, geb. Maassluis 29 juni1828, zeeman, overl. Rotterdam 3 jan. 1884, zn. van Pie­ter War­naar, stuurmanter koopvaardij, en Cornelia den Harder.XII. Jan Boutesteijn, geb. Rotterdam 6 febr.1828, visverko­per te Rotterdam, overl. ald. 23 sept. 1897, tr. ald. 9 april1851 Niesje van Genderen, geb.Rotterdam 29 juli 1825, visver­koopster, overl. ald. 27 april 1896, dr. van Mat­thijsvan Genderen en Cornelia van Leeuwen. Uit dit huwelijk o.m.: 1. Jan Boutesteijn, geb. Rotterdam 16 nov.1852, overl. ald. 22 juni 1874. 2. Adriana Cornelia Boudesteijn, geb.Rotterdam 23 mei 1856, overl. ald. 13 juli 1934, tr. ald. 24 aug. 1887 Arie Haas­noot,geb. Rotterdam 15 aug. 1861, bootwerker,  overl. ald. 3 maart 1926, zn. van NicolaasHaas­noot, bootwerker, en Dirkje van der 3. Cornelia Boudesteijn, geb. Rotterdam 17maart 1863, overl. ald. 31 mei 1933. 4. Masje Boudesteijn, geb. Rotterdam 12okt. 1867, onderwijzeres, overl. ald. 21 aug. 1930. IXb.    Cornelis Boutesteijn, ged. Maassluis 27 febr. 1732, matroos (1762), begr. ald. 18 dec. 1775, tr. (ondertr. Maassluis 17 april) 1757 Willempje Huybrechtsdr. van Thol, ged. Maassluis 2 okt. 1734, dr. van Huybrecht Dirksz. van Thol en Jannetje Willem­se van der Klok; zij tr. 2e Maassluis 24 okt. 1779 Simon Westerman, schuurknecht, wedr. van Annetje van Leeuwen. Willempje van Thol, weduwe van Cornelis Boudesteijn woont sinds 1 dec. 1776 in Wijk 9, nr 36. Dit is een eigen huis. Dit huis wordt vanaf 16 nov. 1791 bewoond door haar zoon Jan en Weijntje Koorneef met diens gezin. (bev reg 1776-1806). 1762: 18-5-1762 Kornelis Boudestein is matroos bij stuurman Huijbrecht Jansz. Schilperooort (oa. 453, register van stuurlieden en matrozen als zich met de doggervaart of kabeljauw+-vangst geneeren en met kruijswant in zee gaan in Maassluis) Uit dit huwelijk: 5.         Huybrecht, volgt Xb 7.         Jan, volgt Xc. Xb.      Huybregt Boutesteijn, ged. M 22 juli 1764, schipper (1827), overl. ald. 6 maart 1838, tr. ald. 25 april 1791 Klaartje Joa, ged. Maassluis 17 juli 1771, overl. ald. 14 mei 1840, dr. van Abraham Joa, zeeman, wonend op De Schans (1763) en Noordvliet (1812),  en Neeltje Sluijmer. 23 febr. 1797 (ONA5591): Huybregt Boudestein, stuurman op Vishoekerschip De Vriendschap legt een verklaring af over verliezen op zee tijdens een storm. 1812 (ONA 5627, nr 2): Huybrecht Boudesteijn, zeeman en KlaartjeJoa, wonend op de Boonestraat wijk F, nr 34 geven voor notaris G. van der Jagt huwelijksconsent voor zijn zoon Cornelis. Wonen Zuidvliet J 70 (1840), Korte Boonestraat (1791) Uit dit huwelijk: 1. Cornelis  (1792), volgt XI 2. Abraham (1795), volgt XIa. 3. Willem (1797), volgt XIb. 6. Jacob (1804), volgt XIc. XI Cornelis Boutesteijn, geb. Maassluis 6juli 1792, schipper, zeeman (1824),  overl. in de haven van Lissabon (over­boordgeslagen) 6 febr. 1821, tr. Vlaardingen 12 febr. 1812 Aaltje van Teylingen, geb. Vlaardingen 13 maart 1785, overl. Maassluis 18 okt. 1868, dr. van Hendrik van Teylingen, kuiper, en Catrijna Jansen. Uit dit huwelijk o.m.: Katharina Boutesteijn, geb. Maassluis25 febr. 1818, overl. Dordrecht 13 april 1854, tr. Dordrecht 14 maart1849 Hendrik Wouter Scholt, geb.Dordrecht 2 okt. 1822, kuiper, overl. Dordrecht 11 nov. 1859, zn van Zacharias Scholt, kuiper,  en Johanna Klijn. XIa.     Abraham Boutestein, geb. Maassluis. 18 okt. 1795, kleer­maker, overl. ald. 22 febr. 1835, tr. Maassluis 13 juni 1827 Maria van den Heuvel, geb. Bleijswijk 16 nov. 1804, overl. Maassluis 6 aug. 1887, dr. van Johannes Hendricus van den Heuvel en Wilhelmina de Knegt. Zij woonde Prinsenkade 49 (1887) Uit dit huwelijk: 1.         Klara Boutestein, geb. Maassluis 29 dec. 1827. 2.         Wilhelmina Boutesteijn, geb. Maassluis 11 dec. 1829, dienstbode, overl. ald. 30 sept.1859. 3.         HuybrechtBoutesteijn, geb. Maassluis 14 maart 1832, overl Maasland 29 maart 1892. 4.         JohannesHendricus (1834), volgt XII. XII. Johannes Hendricus Boudestein, geb. Maassluis 2 maart 1834, timmermansknecht te Rozenburg (1863), tim­merman te Maassluis (1861-1883), overl. ald. 27 febr. 1883, tr. ald. 22 aug. 1861 Cathari­na Roem, geb. Maassluis 31 okt. 1835, koop­vrouw, overl. ald. 10 febr. 1914, dr. van David Roem en Neeltje van de Knaap. Op 18 april 1859 doet Johannes Hendricus belijdenis in de Ned. Herv. gemeente te Maassluis. Woonde Korte Boonestraat F 2 (1861), Wagenstraat E 54 (1863), Noordvliet G 48 (1865, 1867, 1872, 1874, 1877), Noordvliet G 49 (1867), Noordvliet G 47 (1870), Marelstraat F 13 (1879, 1883), Nassaustraat 338 (1914) Uit dit huwelijk: 1.         MariaWilhelmina Boudestein, geb. Maassluis 12 sept. 1861, overl. ald. 8 maart1885, tr. ald. 11 juni 1881 Ary Visser,geb. Oude en Nieuwe Mathenes­se 31 okt. 1856, , zeeman, overl. Maassluis 3 dec.1919, zn. van Jan Visser en Maria van Baalen; hij hertr. Maassluis 9 april1908  Margaretha Schouten 2.         NeeltjeBoudestein, geb. Maassluis 12 juli 1863, overl. ald. 13 aug. 1931, tr. ald. 23 juni 1886 Hendrik Paulus Mostert,geb. Schiedam 25 aug. 1863, kuiper, overl. Maassluis 1 jan. 1957, zn. van KrijnMostert, kalk­brander, en Paulina Herbert. 3.         AbrahamBoudestein, geb. Maassluis 9 okt. 1865, overl. ald. 19 sept. 1867. 4.         PetronellaBoudestein, geb. Maassluis 8 nov. 1867, tr. ald. 3 okt. 1889 Aart Dam, geb. Gorinchem 15 nov. 1865, kuiper, overl. Maassluis 4 juni 1923, zn. van Willem Dam, kuiper, en Ortje Mole­naar;hij hertr. Maassluis 13 mei 1897 Jaapje van der End. 5.         AbrahamBoudestein, geb. Maassluis 28 febr. 1870, zeeman, fabrieks­arbeider, overl.Rotterdam 8 nov. 1939. 6.         David Boudestein, geb. Maassluis 17 juni 1872, siga­renma­ker, overl. Eindho­ven18 okt. 1936, tr. Maas­sluis 20 nov. 1907 Johanna Hoppema, geb. Delfs­haven 24 jan. 1885, overl. Zwijn­drecht 11 jan. 1974,dr. van Reinier Hoppema en Maria Triel; zij hertr. Zwijndrecht 28 april 1939 Lucas Stolk, tuin­man, wedr. vanMargaret­ha Petronel­la van Haalen en tr. 3e Zwijndrecht 24 sept. 1955 Barend de Jonge, bankwer­ker V.O.Z.,wedr. van Elisa­beth Verkaik. 7.         Wilhelmina Boudestein, geb. Maassluis 29 nov. 1874, overl. Rotter­dam 27 dec. 1952,tr. Maassluis 13 sept. 1900 Bernar­dus Bedeker, geb. ‘s-Gravenzande 14 maart 1875, concier­ge, overl. Rotterdam 5maart 1966, zn. van Pieter Barend Bedeker en Jannetje Boon. 8.         Johannes Boudestein (1877), volgt XIII. 9.         Johanna Hendrica Boudestein, geb. Maassluis 26 aug. 1879, overl. ald. 30 juli 1961,tr. ald. 28 juli 1921 Pieter Warnaar,geb. Maassluis 1 maart 1879, barbier, overl. ald. 4 april 1948, zn. van Jan War­naaren Cornelia Warnaar. XIII.    Johannes Boudestein, geb. Maassluis 25 maart 1877, zeevisser (1917), fa­brieks­ar­bei­der,petro­leumventer, schillenophaler, kui­per, overl. Maassluis 17 mei 1948, tr. ald.Maassluis 3 mei 1917 Martina Cornelia van Leeuwen, geb.Maassluis 30 mei 1882, overl. Vlaardingen 28 juni 1966, dr. van Jan van Leeuwenen Petronel­la van den Berg. Uit dit huwelijk: 1.         Catharina Boudestein, geb. Rotterdam 23 okt. 1918, overl. 28 juni 2003, tr. Maas­sluis18 juni 1942 Adrianus Cornelis Smoor,overl. 11 juli 1958, zn van A. Smoor en M. Wuyster. 2.         Petronella Boudestein, geb. Maassluis 26 dec. 1919, overl. Maassluis 17 april 2016, tr. ald. 8 maart 1945 Jan van Aalst, eb. Maasland 14 aug. 1919, operator, overl. Maassluis 9 nov. 1986, zn vanCornelis van Aalst en Johanna Jacoba van der Boogaard. 3.         Johannes Hendrikus (1921), volgt XIV. 4.         Martina Cornelia Boudestein, geb. Maassluis 15 mei 1922, tr. Isaak Borstlap, zn van Frans Borstlap en Lentje van Putten. 5.         Maria Wilhelmina Boudestein, geb. Maassluis 16 maart 1925, tr. ald. 10 mei 1951 Hendrik Cornelis Jordaan, geb.Maassluis 17 mei 1921, ambtenaar Rijkswaterstaat, zn van Leendert Jordaan enElisabeth Adriana Smoor. 6.         Neeltje Boudestein, tweeling met voorgaande, tr. Wormer 12 sept. 1945 Fokke Post, geb. Urk 21 april 1924,tuinder, zn van Teunis Post en Jannetje Nentjes. 7.         Abraham Boudestein, geb. Maassluis 29 nov. 1927, tuinders­kencht, spinner, marinier, matroos loodswe­zen, overl. (ver­dronken op zee) 4 juli 1953. Hij werd dood aangetroffen op het strand van Cal­land­soog op 15 juli 1953. XIV. Johannes Hendrikus Boudestein, geb. Maassluis 25 febr. 1921, ambtenaar loodswezen, overl. Hoek van Holland 31 dec. 1996, tr. Maassluis 25 sept. 1947 Elisabeth van der Gaag, geb. Maassluis 26 dec. 1925, dr van Pieter van der Gaag en Jacoba Brinkman.      [Hoek van Holland] Uit dit huwelijk: 1.         Jacoba Maaike Boudestein. 2.         Martina Cornelia Boudestein. 3.        .Johannes Abraham Boudestein XIb. Willem Boutestein, geb. Maassluis 2 dec. 1797, zeeman, overl. Veenhuizen, 2de gesticht, 29 april 1848, tr. Maassluis 12 nov. 1823 Grietje Westeijn, geb. Maassluis 27 aug. 1798, overl. ald. 21 okt. 1843, dr. van Marinus Westeijn, zeeman, en Rusje Klaasdr. Jonker. -31 juli 1843 (not.arch Maassluis invnr 26, nr 63): Arij Warnaar, verversknecht, als gemachtigde van Pieter Wittebol, timmermansknecht te Schiedam, en Barbara Wittebol, vrouw van Gerrit Visser, schipper, beiden te Rotterdam, en Grietje Weststeijn, vrouw van Willem Boudesteijn, zeeman, hebben verkocht aan Hendrik Das Leendertsz, scheepsreder te Maassluis een huis en erf gelegen aan de Zuidzijde van de Zuidvliet, belend O Dirk Luijendijk, W Hendrik van der Burg, strekkende voor van de straat tot de sloot. gquoteerd wijk I nr 74, kad. 667. Het huis was de aangekomen 29 jan. 1808 aan Frans Wittebol, die in gemeenschap van goederen was met Rusje Jonker.. -Zij woonden in 1843 in een huis aan de noordzijde van de Noordvliet, Wijk G, nr. 16 (kadastraal nummer. 413). Dit huis, geerfd van haar moeder en diens 2e man Frans Witte­bol, wordt op 7 juni 1844 verkocht door Willem Boutestein aan Ary Luijendijk, metselaar in de Veer­straat. -7 juni 1844 (not.arch. Maassluis … aktenr. 26): Voor notaris Leendert Didericus Johannes Reeser te Maassluis comp. Willem Boutesteijn, zeeman wonend wijk G, nr. 16, die verklaart te hebben  verkocht aan Arij Luijendijk, metselaar wonend aan de zuidzijde van de Veertsrtaa, wijk H, nr 30, een huis en erf gelegen aan de noordzijde van de Noordvliet, belend O. met een gemeen slop Cornelis van der Gaag, W. de gemeente Maassluis met open erf of tuintje, strekkend van de straat tot aan de sloot. Gequoteert wijk G, nr 16, kadastraal 413. Het huis was hem aangekomen door akte van scheiding van de boedel die hij in gemeenschap had bezeten met wijlen zijn vrouw Grietje Westein. Koper zal het huis kunnen bewonen en gebruiken vanaf 1 juli 1844. Koopprijs 289 gld. Uit dit huwelijk: 1. Clara Boutestein, geb. Maassluis 17 maart 1824, overl. Hellevoetsluis 1 dec. 1891, tr. Brielle 6 maart 1857 Albert van Hulten, geb. Brielle  14 maart 1827, overl. Nieuw-Helvoet 16 sept.1880, zn. van Johannes van Hulten en Pleuntje Kleijn. 2. Martinus Boutestein, geb. Maassluis 23 aug. 1825, baard­scheerder, overl. Rotterdam 7 jan. 1859. 4. Kornelia Boudestein, geb. Maassluis 7maart 1829, overl. Rotterdam 8 april 1896, tr. Rot­terdam 6 juli 1864 Gerrit Bergwerf, geb. Maassluis 30maart 1831, zeeman, overl. Prins Hendrikstichting tehuis voor oud zeelieden te Egmond aan Zee 23 sept. 1903 zn. van Jan Berg­werf en Jeanet­te van Leijden. 5. Frans Boudestein, geb. Maassluis 24aug. 1831, woont Delft (1891), overl. ? 6. Neeltje Boutestein, geb. Maassluis 27febr. 1834, overl. ? XIc. Jacob Boutestein, geb. Maassluis 1 maart 1804, zeeman, overl. Maassluis 24 april 1882, tr. ald. 9 sept. 1825 Hendrina Esse­ling, geb. Maassluis 2 juli 1799, ged. ald. 7 juli 1799, naaister, overl. ald. 14 maart 1888, dr. van Jan Esseling en Trijntje Boogert. Hendrina woonde op de Sluispolderkade J 73 (1840), J 74 (1840, 1842), Wagenstraat E 75 (1882) en Noordvliet 111 (1888) Uit dit huwelijk o.m.: 1.         Jan (1826) Zie Nakomelingen Jan Boudestein en Pietertje van der Hoeven 2.         Huibregt (1828), volgt XIIb. 3.         Pieter Cornelis (1830) Zie Nakomelingen Pieter Cornelis Boudesteijn en Pleuntje van Tielen 4.         Cornelis (1833) Zie: Nakomelingen Cornelis Boudestein en Maria de Graaf 5.         Abraham (1842), volgt XIIe. XIIb. Huibregt Boudestein, geb. Maassluis 14 aug. 1828, schoenmaker, overl. Maassluis 1 aug. 1882, tr. 1e Maassluis 3 dec. 1858 Neeltje Lips, geb. Maassluis 17 febr. 1826, overl. Maassluis 19 juni 1877, dr. van Leendert Lips, schoorsteenveger, en Maartje Bergwerff; hij tr. 2e Maassluis 21 nov. 1877 Adriana van Santen, geb. 1855/1856, dr. van Kornelis van Santen en Adriaantje Mostert en weduwe van Arend Vogelaar. Uit het eerste huwelijk onder meer: 1. Hendrina Boudestein, geb. Maassluis 19 mei 1859, overl. Rotterdam 24 april 1940, tr. Maassluis 13 juni 1883 Jacob Boer, geb. Maasland 19 maart 1860, zeeman, zn van Cornelis Boeren Trijntje van der Kaaden.

Hendrina Boudestein

4. Jacoba Boudestein, geb. Maassluis 10 nov. 1867, overl. ald. 2 juni 1955, tr. Maassluis 16 febr. 1888 Cornelis van Dijk, geb. Maasssluis 2 juli 1867, kuiper, overl. Maassluis 23 juli 1935, zn van Cornelis van Dijk, schoenmaker, en van Trijntje Nijkerk.